Nasza oferta O firmie Przydatne linki
 

OFERTA

Bilans Consulting Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089).

Spółka świadczy usługi takie jak:

  • badanie sprawozdań finansowych i przeglądy sprawozdań finansowych

  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;

  • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych;

  • świadczenie usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji funkcjonowania przedsiębiorstw;

  • świadczenie usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów;

  • świadczenie usług pokrewnych;

  • świadczenie innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.

Bilans Consulting Sp. z o.o. jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług.

Badanie i przeglądy sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych wykonujemy zgodnie z obowiązującymi standardami rewizji finansowej. Badanie przeprowadzamy na tak dobranych próbach ksiąg i dowodów księgowych aby dokumenty badania stanowiły wystarczającą podstawę do sformułowania sprawozdania z badania.

Sprawozdanie z badania będzie zawierało w szczególności stwierdzenia wymagane przepisami art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089).

Biegły rewident i osoby badające w  jego imieniu sprawozdanie finansowe są zobowiązani do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku badania.

Usługi księgowe

Bilans Consulting Sp. z o.o. świadczy usługi księgowe związane z prowadzeniem ksiąg handlowych dla spółek polskich, jak również spółek z kapitałem zagranicznym, prowadzących różnorodną działalność: handlową, deweloperską, produkcyjną, usługową.
Prowadzimy też księgowość dla fundacji.

Księgi rachunkowe oraz podatkowe księgi przychodów i rozchodów prowadzimy zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i jej późniejszymi zmianami, przy wykorzystaniu profesjonalnych systemów informatycznych. W ramach prowadzonej księgowości zapewniamy kompleksową obsługę, biorąc odpowiedzialność za wykonywane czynności.

Oferta nasza usług księgowych obejmuje też prowadzenie księgi przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 
Bilans Consulting Sp. z o.o.tel. +4822 810 72 90Sąd Rejonowy m. st. Warszawy
ul. Lakowa 15fax +4822 810 72 90XIII Wydział Gospodarczy
04-244 WARSZAWANr KRS 0000061929